Het langstlevendebeding is

onbekend in Turkije, de erfenis is direct opeisbaar door de kinderen.

Het land van uw afkomst en het land waar uw huis staat kunnen verschillen. Vaak geldt in de meeste landen situsbeginsel: dit betekent dat uw bezittingen worden vererfd volgens de wet- en regelgeving van het land waar uw goederen zijn gelegen. Ook Turkije gaat hiervan uit: lex rei sitae ofwel: de wet van de plaats van ligging van de onroerende zaak is van toepassing.