Een volmacht eindigt door overlijden. Ook in Turkije.

Mocht u deze alsnog gebruiken, dan is dit in beginsel onjuist, maar niet strafbaar. Dit wordt anders als u anderen benadeelt door het gebruik van deze volmacht. De benadeelde partij kan een aanklacht indienen wegens fraude en er kan een procedure tegen u gevoerd gaan worden. Ook de nieuwe eigenaar zal worden benaderd door de benadeelde partij.

De onbevoegd ‘gevolmachtigde’ staat in voor het bestaan van de volmacht. Hij is dus ook aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit wanneer blijkt dat hij eigenlijk niet gevolmachtigd was, of buiten zijn volmacht handelde. Een
uitzondering hierop bestaat wanneer de wederpartij weet of behoort te weten dat de volmacht niet toereikend is.

Soms wordt in de volmacht toegevoegd dat de volmacht ook geldig is ná overlijden. Of dit wordt geaccepteerd zal afhankelijk gaan zijn van de ambtenaar die hierover moet oordelen. Op dit punt is derhalve sprake van rechtsonzekerheid en willekeur.